POZVÁNKA na řádnou členskou schůzi Sociálního družstva Stabilita Olomouc svolanou představenstvem družstva dle ust. čl. 20 odst. 2 stanov družstva a ust. § 636 zák.č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích v platném znění, která se koná v pondělí dne 20. června 2022 v 15.30 hod v sídle družstva

Program schůze:

 • 1. Zahájení členské schůze, kontrola usnášeníschopnosti.
 • 2. Volba předsedajícího schůze, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a sčitatelů hlasů.
 • 3. Projednání a schválení změn stanov družstva.
 • 4. Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2021. Projednání a schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021. Projednání a schválení výroční zprávy o hospodaření družstva v roce 2021. Zpráva kontrolní komise k účetní závěrce za rok 2021 a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku družstva za rok 2021.
 • 5. Různé.
 • 6. Diskuze
 • 7. Ukončení členské schůze.

V případě zastupování člena družstva jinou osobou je nezbytné se prokázat písemně udělenou plnou mocí k zastupování. Nedílnou součást této pozvánky tvoří příloha č. 1, která se týká navrhovaných změn stanov, tj. jejich doplnění o principy sociálního podnikání družstva, kterými se družstvo řídí.


O nás

Sociální družstvo Stabilita Olomouc bylo založeno v roce 2012 za účelem podnikání neziskové organizace P-centrum.

P-centrum od roku 1993 poskytuje sociální služby v oblasti prevence, péče o rodiny s dětmi, poradenství, léčby a doléčování závislostí. Kromě jiných aktivit také pomáháme lidem, kteří se léčí ze závislosti (alkoholové, drogové, hazardní hra atd.), vřadit se do běžného způsobu života.

Jako reakci na zhoršující se situaci na trhu práce, jsme založili sociální podnik - kavárnu. Cílem našeho podnikání je skrze podporované zaměstnání pomoci našim klientům uplatnit se na otevřeném trhu práce. Klienti po zaškolení budou pracovat v naší kavárně v bezpečném prostředí a s podporou odborného týmu. Tento typ sociálních podniků je ve světě běžný, oceňovaný a veřejností podporovaný.

Sociální podnik se řídí principy sociální ekonomiky, zejména:

 • Zisk se nerozděluje mezi vlastníky podniku
 • Zisk se vrací zpět do podniku či na veřejně prospěšný účel
 • Minimálně 40% zaměstnanců je z řad znevýhodněných osob na trhu práce
 • Zaměstnanci se podílí na řízení podniku
 • Zaměstnanci jsou dále profesně rozvíjeni

Orgány družstva

Představenstvo družstva

PhDr. Dagmar Krutilová, předsedkyně představenstva

P-centrum, zastoupené předsedkyní správní rady MUDr. Jarmilou Šmoldasovou, místopředseda představenstva

Bc. Petr Šeda, místopředseda představenstva

Kontrolní komise

Ing. Pavel Burša

JUDr. Jaroslav Klimeš

Mgr. Renata Jakubcová

Ke stažení

Webdesign Olomouc